Kiser Middle School, Dayton, Ohio
Client: Levin Porter Associates, Dayton, Ohio