Dayton Metro Library, Dayton, Ohio

Client: LWC, Inc., Dayton, Ohio