Dayton Boys' Preparatory Academy, Dayton, Ohio

Client: Lorenz Williams, Inc., Dayton, Ohio