9517

Image #9517: MOSSY GLEN / GLEN AFFRIC, SCOTLAND